Bio

Nikolay Marinov is Associate Professor of Political Science at the University of Houston, focusing on sanctions, propaganda and election interventions.  He is currently working on three main projects. One is on theory and practice of states intervening in the elections of other states.  Part of the completed work is a co-authored book, ``Rules and Allies: Foreign Election Interventions'', which came out with Cambridge University Press in 2019.  The second project exploits a new original dataset of more than 1700 government documents - the complete corpus of Presidential and Congressional economic sanctions.  Work in progress tells the story of how interaction between the branches of U.S. government affects the effectiveness of coercion. The third main project develops a theory of the comparative use of modern propaganda within and between states. The project includes game-theoretic and text-as-data work to study the spread of conspiratorial, autocratic and anti-refugee narratives in the West.  Professor Marinov's work has been supported by the German Science Foundation.  He has won the Best Paper Awared in IR from the Annual Midwest Political Science Association.  Before coming to Houston, Marinov was an Assistant Professor of Political Science at Yale University, and then Professor of Political Science at the University of Mannheim where he held the the Chair for Empirical Democracy Research.  Marinov has held visiting positions at the University of Sydney and UCLA.  He received his PhD in Political Science and a MA in Economics from Stanford University.

Word Count: 236

Bulgarian:

Николай Маринов е доцент по политически науки в университета в Хюстън, и работи върху санкции, пропаганда и изборни интервенции. В момента работи по три основни проекта. Единият е за обясненията и практиката на държавна намеса в изборите на чужди държави. Част от завършената работа е книга в съавторство „Правила и съюзници: Чуждестранни изборни интервенции“, която излезе с Cambridge University Press през 2019 г. Вторият проект използва нов оригинален набор от повече от 1700 правителствени документа - пълен корпус от президентски и конгресни икономически санкции. Текущата работа разказва историята за това как взаимодействието между клоновете на правителството на САЩ влияе върху ефективността на икономическата принуда. Третият основен проект разработва теория за сравнителното използване на съвременната пропаганда в и между държавите. Проектът включва работа по теория на игрите и текст като данни за изследване на разпространението на конспиративни, автократични и анти-бежански разкази на Запад. Работата на професор Маринов е подкрепена от Германската Фондация за Наука DFG. Преди да дойде в Хюстън, Маринов беше асистент по политически науки в университета в Йейл, а след това професор по политически науки в университета в Манхайм, където завеждаше катедрата за изследване на емпиричната демокрация. Маринов е заемал гостуващи позиции в университета в Сидни и UCLA. Той получава докторска степен по политически науки и магистърска степен по икономика от Станфордския университет.