Как се избира Главен Архитект във Варна?

Обявеният конкурс за главен архитект на Варна се очакваше с нетърпение, поради необходимостта от нови концепции за архитектурата на града ни и надеждата, че Варна ще се превърне в „нов“ град с избора на нов главен архитект. Изненадващ е малкият брой на кандидатите допуснати до първи кръг (трима), от които Варна трябва да избере личност, съчетаваща качествата на проектант, администратор, визионер... Всъщност, Варна няма как да направи своя избор, защото в конкурса липсва един основен елемент - публичност. Кандидатите представиха своите концепции до 15 юни, но едва на 3 юли те се появиха на страницата на Общината, за да могат гражданите да се запознаят с тях, а днес (6 юли) е защитата им. Липсва каквато и да е информация кои са членовете на комисията и дали ще бъдат ли допуснати граждани при защитата на концепциите, подобно на конкурса в София, проведен при отворени врати не само с изслушване на кандидатите, но и съпроводено от няколкочасов диалог между тях и гражданите, взели активно участие в обсъждането.

Двама кандидати достигнаха до последния етап на конкурса, защита и интервю - арх. Бузев, настоящ главен архитект на Варна и арх. Начев. Две концепции, две становища и разбирания по проблемите. Дали наистина има разбиране? 
От една страна имаме концепцията на арх. Бузев, която започва с 16 страници "Аналитична част" представляваща copy-paste на текстове и графики от национални, регионални, областни, общински стратегии за развитие и ОУП на Варна, нищо повече. 16 страници copy-paste! 
Концепцията на арх. Начев започва с предложение за изцяло нов подход към облика на града ни и неизменно гражданско участие. Последното няма да го намерите в приоритетите на концепцията на настоящия главен архитект, кандидат за нов такъв. А това е особено важно, защото главния архитект не може да бъде единствено в ролята на чист администратор и да се извинява за всички гафове и гражданско недоволство с правомощията си, ограничени по закон. Главният архитект на Варна трябва да бъде и добър медиатор, за да работи добре както с бизнеса, така и с гражданите. "Основни приоритети в работата ми ще бъдат поставянето на публичния интерес над частния, прозрачност в работата на администрацията и нулева толерантност към корупцията. Създаване на динамична институционална среда, която да има пряк контакт с гражданите и различните заинтересовани съсловия" - излага своите виждания арх. Начев в концепцията си под т.5 "Публичност на дейността на администрацията". Приоритет на публичността в концепцията на арх.Бузев търсихме, но така и не намерихме. А това е една от основните грешки в дейността на администрацията - липсата на диалог. Дори когато уж трябва да има такъв, той се прави проформа. Става въпрос за обществените обсъждания. Разбирането, че щом си заел някой пост, ти вече си алфата и омегата трябва да се промени. Нужен е постоянен разговор, непрестанен диалог, както с онези, които са готови да инвестират, така и с гражданите, защото системата трябва да може да говори с всички. И решенията не трябва да се взимат централизирано и тясно експертно, а към решаването на проблемите да бъдат привличани различни специалисти и цялата общественост. 
Освен от публичността в работата на главния архитект, групата ни "Варна може да защити Морската си градина /обновена/" се интересува от грижата за зелената система. Защото зеления град и мерките срещу замърсяването на жизнената среда е основен проблем и тема, продължаваща повече от 25 години, зад чиято фасада на загрижеността се криха много от варненски главни архитекти. Без това да попречи на продължаващото унищожаване на част от зеленината на Варна, а борбата срещу замърсяването на градската среда да става все по-трудна. 
В началото на своята концепция арх. Начев полага 3 стълба за интегрирано и устойчиво развитие на гр. Варна, първият е PLANET / ЕКОЛОГИЯ и опазване на околната среда - устойчивост на асимилация на видовете, гъвкавост, биоразнообразие, запазване и защита на естествения и култивирания ландшафт, управление на отпадъците, опазване и грижа за чистотата на водите. Не е случаен изборът на точно този първи стълб, защото проблемите от екологичен характер в градска среда са сложни и взаимно свързани с други аспекти от живота ни, като в голяма част от случаите пряко засягат икономическото и социалното развитие на региона. Темата е доразвита в част "Зелена система и здравословна среда" от концепцията му. 
Преместваме поглед към тази на арх. Бузев, който в т.4.1. "Зелена система - Зелен град" е направил copy-paste на т.5 от "Паркове и зелени площи" от "Стратегия за управление на общинската собственост - 2011-2015г.", изброява процедурите по изграждане и разширение на зелената система, споменава Зеления регистър, пропускайки, че в него ЛИПСВА Морската градина - най-големия и уникален по рода си градски парк и дава препоръки за поддържането на базата данни. 
Всъщност, извън "Аналитична част" която е 16 страници copy-paste на национални и регионални стратегии, сърцевината на концепцията на настоящия главен архитект, кандидат за нов такъв, представлява своеобразен отчет на свършеното от общинската администрация и проектите, които са в процес на изпълнение, допълнено с лични препоръки. Това по някакъв начин преобръща конкурса за главен архитект, в който 2 концепции трябва да се съревновават помежду си, в неравнопоставено конкуриране на концепция срещу отчет. Формално, конкурсът се провежда по законовата процедура, реално... Липсата на публичност през протежение на целия конкурс и до този момент само засилва усещането за провеждане на нещо друго, приличащо на отчетно-изборно събрание. Половината от концепцията на арх. Бузев е copy-paste национални и регионални стратегии, допълнена с отчетност и прилича на онези сухи смески за кекс, към които добавяме 3 яйца, за да се почувстваме творци. Липсва вдъхновение и креативност, а Варна има нуждата не от кексови смески на статуквото, тя има необходимост да бъде "Креативна, Културна, Красива"!
На провеждащата се в момента в Общината защита на концепции на кандидатите ГРАЖДАНИ НЕ СЕ ДОПУСКАТ, ПОРАДИ УСТНА ЗАПОВЕД ЗА ТОВА! Защо Общината ни третира като крепостни селяни, които нямат нужда да знаят как се избира една от значимите позиции в управлението на града ни? Липсва каквато и да е прозрачност в "демократична" държава, член на ЕС!

Моля, журналистите, ако поне вас са допуснали в залата, споделете имената на членовете на комисията, които ще определят новия главен архитект на Варна. За да знаем кому да "благодарим" за запазване на статуквото или да стиснем сърдечно ръка, защото е имал смелостта да избере НОВ, главен архитект - необвързан с порочните практики в градоустройството на Варна, демонстриращ повече желание да се вслушва във външни експерти, неправителствени организации и граждани и вероятно по-добър медиатор от двамата. Написал лично концепцията си за Варна, такава каквато всички искаме да бъде - "Креативна, Културна, Красива"